Arjan van Weele
prof. dr. Arjan van Weele
< NEVI
PMI
57.1

 

Op 24 oktober kopte het FD ‘Euro krijgt klap door lager vertrouwen economie’. Dit op grond van een rapport van IHS Markit over de Britse Purchasing Managers Index. Deze zou over oktober een waarde hebben geregistreerd van 52.7. Dit bericht is vreemd om twee redenen: 1) de maand oktober was nog niet gepasseerd, 2) Markit rapporteerde een waarde van 53,8 voor de Britse industrie. Daarnaast lijkt de kop suggestief. Dit op grond van de rapportage van de NEVI Purchasing Managers Index over oktober. Deze kwam voor de Nederlandse industrie uit op 57.1 (september: 59.8). Conclusie: er is nog steeds sprake van een behoorlijke toename van de industriele bedrijvigheid (een waarde boven 50.0 wijst op een verbetering van de bedrijfsomstandigheden). Maar, zoals door ons eerder aangegeven, de groei loopt na een korte opleving nu toch terug. En dat zal als je de trend doortrekt de komende maanden naar mijn verwachting ook het geval zijn. Een periode van 66 maanden productiegroei is niet eerder vertoond. Na een periode van hoogconjunctuur volgt volgens de economieboekjes een periode van laagconjunctuur. Maar zover zijn we nog niet. Want de orderontvangst uit binnen- en buitenland is met een waarde van 55.1 en 53.7 nog steeds uitstekend te noemen (september: 59.2 resp. 59.1). En datzelfde geldt voor de toekomstige produktie index, die nu 70.4 scoort (september: 73.3). De vooruitzichten voor de industrie zijn de komende maanden uitstekend. Waardoor gaat de groei afvlakken? Dat zijn met name de hoge inkoop- en verkoopprijsinflatie. Met name kunststoffen, karton en oliegerelateerde producten werden aanmerkelijk duurder en dit vertaalde zich natuurlijk on hogere verkoopprijzen. Datzelfde geldt voor arbeidskosten. Ondanks de actieve werving van medewerkers, moeten bedrijven door het gebrek aan vakspecialisten zzp’ers inhuren en dat werkt kostenverhogend. En tot slot: de PMI van China, een belangrijke motor voor de wereldeconomie, laat al maanden een neerwaartse trend zien. Voor de korte termijn zijn de vooruitzichten voor de industrie goed. Maar de groei neemt in Nederland en de Eurozone duidelijk af. Reden waarom ik mijn rapportcijfer verlaag naar: 8.0

BLOG

February 16 2015 00:00

Leverancier failliet door wurgcontract overheid

 

 

Op 6 februari ging het regio taxibedrijf Willemsen de Koning failliet. Hierdoor kwamen 376 taxichauffeurs op straat te staan. Het vervoerscontract dat men met de provincie Gelderland had afgesloten leidde tot grote verliezen. Begin februari was het geld op. Als gevolg waren vele hulpbehoevende Gelderlander gedwongen thuis te blijven. Zij bleven verstoken van de voor hun noodzakelijke zorg.

Het contract was in het verleden zo maken wij uit de berichtgeving op openbaar aanbesteed. Om het contract te winnen bood Willemsen de Koning beneden de kostprijs aan. De provincie dacht hiermee een belangrijke inkoopbesparing binnen te halen. Deze wordt nu door de inzet van nood vervoer voor een deel teniet gedaan. Er zal nu opnieuw moeten worden aanbesteed.

De vraag is in hoeverre de overheid gehouden is tot controle op de door haar leveranciers en dienstverleners gehanteerde tarieven. Immers, in het regeringsbeleid is het werkgelegenheidsbeleid een belangrijke paragraaf. Overheidsopdrachten dienen tot meer banen te leiden. Overheidsopdrachten dienen niet, zoals wij op dit moment herhaaldelijk zien bij de aanbesteding van zorg, schoonmaak contracten, cateringcontracten en nu ook personenvervoer, de oorzaak te zijn van massale ontslagen. Marktwerking is prima, maar de maatschappelijke kosten die verband houden met dit type ontslagen lijkt een veelvoud van de behaalde inkoopbesparingen.  Het hanteren van EMVI criteria, inplaats van prijs als basis voor vergunning is een eerste stap. Maar wellicht zou de overheid op grond van haar eigen werkgelegenheidsbeleid controle moet uitoefenen op de door leveranciers en dienstverleners gehanteerde tarieven. Deze zouden tenminste moeten voldoen aan de vigerende CAO's en kostendekkend moeten zijn. 

De maatschappelijke rol die de overheid in onze samenleving vervult stelt grenzen aan haar optreden als commerciële partij. Het wordt tijd dat er een einde komt aan het op prijs gerichte overheidinkoopbeleid.

Ik geef mijn mening graag voor een betere. 

prof. dr. Arjan van Weele
arjan@arjanvanweele.com
+31 40 247 2170
Twitter  Linkedin  NeviStarterskit Social Media NEVI
Links
Disclaimer
Sitemap
Colofon 
© 2015