Arjan van Weele
prof. dr. Arjan van Weele
< NEVI
PMI
57.1

 

Op 24 oktober kopte het FD ‘Euro krijgt klap door lager vertrouwen economie’. Dit op grond van een rapport van IHS Markit over de Britse Purchasing Managers Index. Deze zou over oktober een waarde hebben geregistreerd van 52.7. Dit bericht is vreemd om twee redenen: 1) de maand oktober was nog niet gepasseerd, 2) Markit rapporteerde een waarde van 53,8 voor de Britse industrie. Daarnaast lijkt de kop suggestief. Dit op grond van de rapportage van de NEVI Purchasing Managers Index over oktober. Deze kwam voor de Nederlandse industrie uit op 57.1 (september: 59.8). Conclusie: er is nog steeds sprake van een behoorlijke toename van de industriele bedrijvigheid (een waarde boven 50.0 wijst op een verbetering van de bedrijfsomstandigheden). Maar, zoals door ons eerder aangegeven, de groei loopt na een korte opleving nu toch terug. En dat zal als je de trend doortrekt de komende maanden naar mijn verwachting ook het geval zijn. Een periode van 66 maanden productiegroei is niet eerder vertoond. Na een periode van hoogconjunctuur volgt volgens de economieboekjes een periode van laagconjunctuur. Maar zover zijn we nog niet. Want de orderontvangst uit binnen- en buitenland is met een waarde van 55.1 en 53.7 nog steeds uitstekend te noemen (september: 59.2 resp. 59.1). En datzelfde geldt voor de toekomstige produktie index, die nu 70.4 scoort (september: 73.3). De vooruitzichten voor de industrie zijn de komende maanden uitstekend. Waardoor gaat de groei afvlakken? Dat zijn met name de hoge inkoop- en verkoopprijsinflatie. Met name kunststoffen, karton en oliegerelateerde producten werden aanmerkelijk duurder en dit vertaalde zich natuurlijk on hogere verkoopprijzen. Datzelfde geldt voor arbeidskosten. Ondanks de actieve werving van medewerkers, moeten bedrijven door het gebrek aan vakspecialisten zzp’ers inhuren en dat werkt kostenverhogend. En tot slot: de PMI van China, een belangrijke motor voor de wereldeconomie, laat al maanden een neerwaartse trend zien. Voor de korte termijn zijn de vooruitzichten voor de industrie goed. Maar de groei neemt in Nederland en de Eurozone duidelijk af. Reden waarom ik mijn rapportcijfer verlaag naar: 8.0

BLOG

October 1 2014 00:00

Leveranciersmanagement: vier basisstrategieën

 

 

Een van de redenen waarom inkoopmanagement een belangrijker plaats in het ondernemingsbeleid krijgt toebedeeld is gelegen in de strategische heroriëntatie waarmee veel bedrijven bezig zijn. Na de diversificatiestrategie in de zeventiger jaren lijkt thans het motto'schoenmaker blijf bij je leest'. Veel ondernemingen concentreren zich op hun kernactiviteiten. Dit betekent dat niet-strategische activiteiten in toenemende mate worden uitbesteed. De voordelen vandeze handelwijze zijn evident, immers veel activiteiten kunnen tegen lagere kosten worden uitgevoerd door gespecialiseerde leveranciers, men wint aan flexibiliteit en de aandacht van het management kan worden gericht op de 'core-business'.Deze overwegingen vormen de reden waarom inkoop meer aandacht krijgt in managementkringen dan een aantal jaren geleden. En deze aandacht zal hoogstwaarschijnlijk de komende jaren niet verminderen!   De te ontwikkelen inkoopstrategie kan niet los gezien worden van het ondernemingsbeleid resp. de concurrentiestrategie.  

Afhankelijk van de strategische keuze die het management maakt, kan de inkoopstrategie worden ingekleurd. De inkoopportfoliobenadering vormt hiervoor een zinvol instrument. Hiermee is het mogelijk te komen tot een gedifferentieerde leveranciersbenadering. De optimale opstelling ten
opzichte van leveranciers hangt af van twee criteria te weten  
• de mate van invloed van het betrokken inkoopproduktop het bedrijfsresultaat  
• de mate van toeleveringsrisico.  

Mogelijke fasering inkoopstrategie-ontwikkeling en implementatie
Stappen die bij het opzetten van een inkoopstrategie in acht moeten worden genomen.  

1. Maak een onderscheid tussen de kern- en niet-kernactiviteiten van uw onderneming.
2. Stel vervolgens vast in welke mate uw niet-kern activiteiten tegen marktpassende condities worden uitgevoerd. Voer een 'make-or-buy' analyse uit.
3. Voer een inkoopportfolio-analyse uit voor de huidige en wellicht toekomstige inkoopprodukten resp. diensten die worden ingekocht. Bepaal vooraf de criteria voor toewijzing van het inkoopassortiment aan de vier onderscheiden kwadranten.
4. Formuleer voor ieder kwadrant een generieke inkoops
trategie. Werk deze per produkt/leverancierscombinatie uit tot een specifieke markt- resp. leveranciersbenadering.
5. Werk deze benadering uit in de vorm van een activit
eitenplan, vergezeld van concrete doelstellingen resp. taakstellingen in termen van kostenverlaging, kwaliteitsverbetering, vermindering aantal leveranciers, vermindering aantal orderhandelingen etc.
6. Stel materiële en immateriële middelen (informatie!) veilig.
7. Voer de voorgenomen activiteiten uit en bewaak de voortgang. Benoem de rapporteringsmomenten op voorhand. Stel zo nodig doelstellingen dan wel uitvoeringsmaatregelen bij.  

Aldus verschaft de inkoopportfoliobenadering een instrument om de leveranciersmarkt te segmenteren. De essentie van deze exercitie is dat
iedere produkt/leverancierscombinatie haar eigen, specifieke basisstrategie kent. Navolging van deze strategieën kan leiden tot aanzienlijke kostenbesparingen in combinatie met verhoging van de interne efficiency.  

Een analyse van het inkoopassortiment op deze aspecten leidt tot een indeling in vier mogelijke produktcategorieën te weten  
• strategische produkten  
• hefboomprodukten  
• bottleneck-produkten  
• routineprodukten.  

Afhankelijk van de plaats van het betrokken inkoopprodukt in de inkoopportfolio zal een andere leveranciersbenadering de voorkeur verdienen

Voor uitgebreid artikel klik hier voor de download

prof. dr Arjan J. van Weele,
 

 

prof. dr. Arjan van Weele
arjan@arjanvanweele.com
+31 40 247 2170
Twitter  Linkedin  NeviStarterskit Social Media NEVI
Links
Disclaimer
Sitemap
Colofon 
© 2015