Arjan van Weele
prof. dr. Arjan van Weele

BLOG

October 1 2014 00:00

Leveranciersmanagement: vier basisstrategie├źn

 

 

Een van de redenen waarom inkoopmanagement een belangrijker plaats in het ondernemingsbeleid krijgt toebedeeld is gelegen in de strategische heroriëntatie waarmee veel bedrijven bezig zijn. Na de diversificatiestrategie in de zeventiger jaren lijkt thans het motto'schoenmaker blijf bij je leest'. Veel ondernemingen concentreren zich op hun kernactiviteiten. Dit betekent dat niet-strategische activiteiten in toenemende mate worden uitbesteed. De voordelen vandeze handelwijze zijn evident, immers veel activiteiten kunnen tegen lagere kosten worden uitgevoerd door gespecialiseerde leveranciers, men wint aan flexibiliteit en de aandacht van het management kan worden gericht op de 'core-business'.Deze overwegingen vormen de reden waarom inkoop meer aandacht krijgt in managementkringen dan een aantal jaren geleden. En deze aandacht zal hoogstwaarschijnlijk de komende jaren niet verminderen!   De te ontwikkelen inkoopstrategie kan niet los gezien worden van het ondernemingsbeleid resp. de concurrentiestrategie.  

Afhankelijk van de strategische keuze die het management maakt, kan de inkoopstrategie worden ingekleurd. De inkoopportfoliobenadering vormt hiervoor een zinvol instrument. Hiermee is het mogelijk te komen tot een gedifferentieerde leveranciersbenadering. De optimale opstelling ten
opzichte van leveranciers hangt af van twee criteria te weten  
• de mate van invloed van het betrokken inkoopproduktop het bedrijfsresultaat  
• de mate van toeleveringsrisico.  

Mogelijke fasering inkoopstrategie-ontwikkeling en implementatie
Stappen die bij het opzetten van een inkoopstrategie in acht moeten worden genomen.  

1. Maak een onderscheid tussen de kern- en niet-kernactiviteiten van uw onderneming.
2. Stel vervolgens vast in welke mate uw niet-kern activiteiten tegen marktpassende condities worden uitgevoerd. Voer een 'make-or-buy' analyse uit.
3. Voer een inkoopportfolio-analyse uit voor de huidige en wellicht toekomstige inkoopprodukten resp. diensten die worden ingekocht. Bepaal vooraf de criteria voor toewijzing van het inkoopassortiment aan de vier onderscheiden kwadranten.
4. Formuleer voor ieder kwadrant een generieke inkoops
trategie. Werk deze per produkt/leverancierscombinatie uit tot een specifieke markt- resp. leveranciersbenadering.
5. Werk deze benadering uit in de vorm van een activit
eitenplan, vergezeld van concrete doelstellingen resp. taakstellingen in termen van kostenverlaging, kwaliteitsverbetering, vermindering aantal leveranciers, vermindering aantal orderhandelingen etc.
6. Stel materiële en immateriële middelen (informatie!) veilig.
7. Voer de voorgenomen activiteiten uit en bewaak de voortgang. Benoem de rapporteringsmomenten op voorhand. Stel zo nodig doelstellingen dan wel uitvoeringsmaatregelen bij.  

Aldus verschaft de inkoopportfoliobenadering een instrument om de leveranciersmarkt te segmenteren. De essentie van deze exercitie is dat
iedere produkt/leverancierscombinatie haar eigen, specifieke basisstrategie kent. Navolging van deze strategieën kan leiden tot aanzienlijke kostenbesparingen in combinatie met verhoging van de interne efficiency.  

Een analyse van het inkoopassortiment op deze aspecten leidt tot een indeling in vier mogelijke produktcategorieën te weten  
• strategische produkten  
• hefboomprodukten  
• bottleneck-produkten  
• routineprodukten.  

Afhankelijk van de plaats van het betrokken inkoopprodukt in de inkoopportfolio zal een andere leveranciersbenadering de voorkeur verdienen

Voor uitgebreid artikel klik hier voor de download

prof. dr Arjan J. van Weele,
 

 

prof. dr. Arjan van Weele
arjan@arjanvanweele.com
Twitter  Linkedin  NeviStarterskit Social Media NEVI
Links
Disclaimer
Sitemap
Colofon 
© 2015